Aansluitingsinfo

Aansluitingsinfo.


via Team Kempen

Cycling Team Kempen 2020
                                    Lidgeld Cycling Vlaanderen

Uw licentie en lidgeld bij Cycling Vlaanderen dient u zelf in orde te brengen op volgende website: www.cycling.vlaanderen.be


Lidgeld Team Kempen

Individueel

senior: 50 euro

jeugd:
A. kompetitie renners 175 euro inclusief kledingpakket (2 korte broeken - 2 shirts - 1 lange broek - 1 shirt lange mouw)
  B. geen kompetitie renners 55 euro exclusief verzekering, leden moeten zich aanmelden bij wielerbond Vlaanderen als wielertoerist.
  C. gezinsaansluiting bij Cycling Vlaanderen is ook mogelijk.

Aansluiting Cycling Vlaanderen - lidgeld Team Kempen met voordelenkaart en spaarkas - attest voor ziekenfonds - magazine cycling.be - WBV Fietsbijstand - zie website voor meer voordelen en informatie.


Zie www.cycling.vlaanderen.be  
                                        

Team Kempen Stappers


Lidgeld Team Kempen individueel € 15

inbegrepen:
- aansluiting Team Kempen
- aansluiting Wandelsport Vlaanderen
- verzekering via Wandelsport Vlaanderen


PRIVACYVERKLARING:
TEAM KEMPEN vzwArt 10: AVG
“Algemene Verordening Gegevensbescherming”Team Kempen hecht veel waarde aan het feit dat je
persoonsgegevens worden beschermd (en dat je privacy wordt gerespecteerd).In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante
informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles
aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens.Team Kempen houdt zich in alle gevallen aan de
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.10.1 Dit brengt met zich mee dat wij in
ieder geval: • je
  persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
  verstrekt. De doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy
  verklaring;

 • de
  verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke
  minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • vragen
  om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking
  van je persoonsgegevens;

 • passende
  technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
  van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • geen
  persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
  uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • op de
  hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen
  en deze respecteren.Als
Team Kempen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je
persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacy verklaring, of in
algemene zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit
via onderstaande contactgegevens:

Team
Kempen vzwTijl
en Nelestraat 49 b52300
Turnhoutinfo@teamkempen.be

10.2 Waarom verwerken wij
persoonsgegevens?Je
persoonsgegevens worden door Team Kempen verwerkt ten behoeve van de volgende
doeleinden en rechtsgronden : • Om te
  kunnen deelnemen aan de activiteiten van Team Kempen;

 • Om
  nieuwsbrieven en uitnodigingen (mits toestemming) te ontvangen;

 • Opdat
  we subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting) kunnen bekomen;

 • Om
  sponsoring te bekomen.

Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende
persoonsgegevens van je vragen (en opslagen) (verzamelen) (verwerken) : • Persoonlijke
  identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail,
  rijksregisternummer

 • Persoonlijke
  kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit,
  gezondheidsverklaring, resultaten en straffen.

 • Te
  contacteren bij ongeval : naam en telefoonnummer

 • Team
  Kempen is aangesloten bij:

 • Cycling Vlaanderen

 • VTDL Vlaamse Triatlon en Duatlon
  Liga

   • Je moet jezelf aansluiten bij de
    Federatie/bond

    • Fietsen:
     Cycling Vlaanderen

    • Tri &
     Duatlon: VTDL

   • Je medisch dossier moet rechtstreeks
    naar de federatie/bond gestuurd worden.

   • Team Kempen beschikt zodoende niet
    over medische dossiers.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de
doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.10.3 Verstrekking aan derden.De
gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien
dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: • het
  verzorgen van de internetomgeving (webhosting);

 • het
  verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk, …);

 • het
  verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

 • het
  bekomen van sponsoring;

 • het
  bekomen van subsidies;

 • het
  registreren van leden bij Team Kempen, Cycling Vlaanderen, Vlaamse Triatlon en
  Duatlon Liga en Sportdienst stad Turnhout

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen
waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen
(verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging
van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door je verstrekte
gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit
wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie
in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een
dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht
deze gegevens af te geven.Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien
je ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze
toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de
rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken
geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van
minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke
toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.Het online aansluiten van een minderjarige kan/mag enkel
gebeuren door de ouder of de wettelijke vertegenwoordiger.10.4 BewaartermijnDe
federatie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De
gegevens worden niet langer dan 3 jaar bewaard na je ontslag uit Team Kempen
tenzij de gegevens nodig zijn voor statistische doeleinden.

10.5 Beveiliging van de gegevensWij
hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben
we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; • Alle
  personen die namens Team Kempen van gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden
  aan geheimhouding daarvan.

 • We
  hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • We
  pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar
  aanleiding toe is;

 • Wij
  maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke
  of technische incidenten;

 • We
  testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 • Onze
  medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
  persoonsgegevens.

10.6 Je rechten omtrent je gegevensJe
hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de
persoonsgegevens welke wij van je ontvangen hebben. Je gegevens verwijderen
tijdens je lidmaatschap kan niet. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je
contact met ons kan opnemen. (om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij
vragen om je te identificeren). Tevens kan je bezwaar (verzet) maken tegen de
verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één
van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door je verstrekte gegevens
door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van je direct aan een
andere partij.

10.7 KlachtenMocht
je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij
je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een
klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit te Drukpersstraat 35
– 1000 Brussel, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy
bescherming.

10.8 Wijziging privacy statementTeam
Kempen kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een
aankondiging doen op onze website.

10.9 Gebruik van de websiteDoor
gebruik te maken van deze website aanvaardt de gebruiker de volgende
gebruiksvoorwaarden:

 1. Wij
  behouden het recht de gebruiksvoorwaarden voor deze website te wijzigen zonder
  voorafgaande kennisgeving aan de gebruikers. Het verder gebruik van de website
  wordt aanzien als een aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden.

 2. Wij behouden ons het recht om de
  inhoud van deze website te veranderen, te onderbreken, stop te zetten of
  slechts gedeeltelijk of beperkt toegankelijk te stellen, zonder voorafgaande
  verwittiging van de gebruiker.

 3. Wij kunnen in geen enkel geval
  verantwoordelijk gesteld worden voor onder andere de wijziging van de
  gebruiksvoorwaarden, de inhoud van de website, de verandering van deze inhoud,
  de onderbreking of de stopzetting van de website, de beperkte toegang tot de
  website.
  wij geven geen waarborg voor de
  volledigheid, het actueel zijn, noch de juistheid van de verstrekte informatie.
  Wij geven geen waarborg dat het gebruik van deze website vrij zou zijn van
  virussen en andere schadelijke elementen of programma’s, en niet voor het feit
  dat de koppelingen via deze website naar andere websites, vrij zou zijn van
  virussen en andere schadelijke elementen of programma’s, en wijzen
  desbetreffend eveneens alle verantwoordelijkheid en schade van de hand.

 1. De link naar andere websites houdt
  geen aanbeveling of garantie in met betrekking tot deze andere websites.

 2. De gebruiker zal ons vrijwaren
  tegen iedere vordering, die door een derde zou worden ingesteld op basis van
  verkeerde informatie die door de gebruiker zou worden verstrekt op basis van
  onze website en het gebruik ervan (met inbegrip van de links naar andere
  websites). Indien het gebruik van deze website of delen daarvan slechts
  mogelijk is met een wachtwoord dan is de gebruiker zelf verantwoordelijk voor
  het gebruik van en het geheimhouden van dit wachtwoord.
  Elk misbruik bij het gebruik van deze website kan
  aanleiding geven tot het beëindigen van het recht op toegang, onverminderd ons
  recht op schadevergoeding.

 3. De inhoud van deze website, met
  inbegrip van de logo’s, de lay out, de iconen, afbeeldingen, foto’s, film,
  audio, tools, plannen, digitale downloads en software, is en blijft onze
  uitsluitende eigendom. De gebruiker verplicht er zich toe deze elementen geheim
  te houden en in geen enkel geval te verspreiden of publiek te maken.

 4. Deze gebruiksvoorwaarden doen
  geenszins afbreuk aan onze algemene privacy voorwaarden, waarmee ze één geheel
  uitmaken. Door gebruik te maken van deze site aanvaardt de gebruiker eveneens
  onze algemene privacy voorwaarden.

 5. In geval persoonlijke gegevens en
  informatie wordt gevraagd, worden deze gegevens behandeld in overeenstemming
  met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
  De gegevens worden enkel gebruikt om de gevraagde diensten te kunnen uitvoeren.
  De gegevens kunnen steeds opgevraagd worden, verbeterd of gewijzigd.

 6. De gebruiker aanvaardt dat
  digitale communicatie zoals e-mails en gegevens van het informaticasysteem als
  bewijsmiddel kunnen dienen.

 7. Voor geschillen, voortkomend uit
  het gebruik van deze site en/of enig gegeven dat er op staat, zal Belgisch
  recht van toepassing zijn, en de rechtbanken Turnhout uitsluitend bevoegd zijn.

  10.10 Sociale media:
 • Team Kempen heeft volgende facebookpagina’s
  en zal deze gebruiken voor algemene info:


  • Facebookpagina’s;


   • Team Kempen:

https://www.facebook.com/TeamKempen/


   • Team Kempen Jeugd:

https://www.facebook.com/teamkempenjeugd/https://www.facebook.com/TeamKempen/

  • Facebookpagina Team Kempen Jeugd:
https://www.facebook.com/teamkempenjeugd/


 • Publiceren info op de openbare websites en
  facebookpagina’s


  • algemene clubinfo

  • meldingen trainingen

  • uitslagen wedstrijden/koersen

  • wedstrijdverslagen

  • melding evenementen bv club dag, sportbeurs,
   enz.…

  • kalenders: Jeugd, Cycling, Multi-Sport


   • trainingen

   • wedstrijden

   • evenementen


  • beeldmateriaal (foto’s en video’s)


   • trainingen

   • wedstrijden/koersen

   • podium

   • sfeerfoto’s

   • club dag

   • promo stand bv sportbeurs

   • evenementen
 • Indien je niet herkenbaar gepubliceerd wil
  worden kan je een mailsturen naarinfo@teamkempen.be zodat wij je foto/video/naam kunnen verwijderen of onherkenbaar maken,
van de desbetreffende publicatie.


 • Team Kempen heeft volgende gesloten groepen;


  • Cycling Team Kempen:
https://www.facebook.com/groups/1724023457825830/

  • Tri en Duatlon Team Kempen:
https://www.facebook.com/groups/637018923107459/


 • Bij de gesloten groepen moet je je persoonlijk
  aanmelden.


  • Deze gesloten groepen dienen om volgende
   gegevens te delen;


   • Trainingen

   • Uitstappen

   • Wedstrijden

   • Koersen

   • Club info

   • Wedstrijdverslagen

   • Vragen leden

   • Delen van beeldmateriaal (foto’s en video’s)


    • Wedstrijden

    • Trainingen

    • Uitstappen

    • Gerelateerde foto’s & video’s


     • Na trainingen

  • Indien je geen deel meer wenst uit te maken
   van de gesloten groepen kan je je gewoon zelf afmelden.

  • Indien je ongeoorloofde publicaties plaatst
   in de besloten groepen kunnen de beheerders je verwijderen en indien
   nodig blokkeren uit de groep.
10.11 Intellectuele eigendom
 • Al het tekst- en
  beeldmateriaal
  dat verspreid wordt via Team Kempen is beschermd door
  intellectuele rechten die toebehoren aan Team Kempen of derden. Deze
  bepaling geldt ook voor de inhoud en de structuur van de onderliggende
  database en alle andere bestanddelen (software, domeinnamen, merken,
  logo's, ...) van de websites of andere toepassingen die Team Kempen
  aanbiedt. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de
  rechthebbenden aan Team Kempen gerelateerde informatie of elementen op te
  slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, gratis of tegen
  betaling te distribueren of te verzenden op een wijze die indruist tegen
  de intellectuele eigendomsrechten
  .