Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement.

Door lid te worden van de club, verklaren de leden zich uitdrukkelijk akkoord met dit algemeen reglement.

Art 1: Oprichting, bestuur, bestuursvergaderingen, algemene vergadering
1.1 De vzw Team Kempen is een multisportvereniging die is opgericht in 2015 met een sportief doel, zijnde het bevorderen van het fietsen, lopen en zwemmen in al zijn vormen.
1.2 De club wordt geleid door de Raad van Bestuur, dat minimaal bestaat uit 3 leden, gekozen door de algemene vergadering. De algemene vergadering kan te allen tijde een einde stellen aan hun mandaat.
1.3 Dit algemeen reglement bevat de regels die door de leden dienen nageleefd te worden om de goede werking van de club te kunnen verzekeren.
1.4 De Raad van Bestuur kiest voor elke afdeling een voorzitter die een bestuur samenstelt, dit bestuur moet worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur.
1.5 De afdelingen zijn:

 • Cycling Team Kempen
 • Multisport Team Kempen
 • Jeugd Team Kempen
 • Elite Team Kempen
1.6 Elke betwisting van gelijk welke aard ook, wordt behandeld door het bestuur van de bevoegde afdeling. Het afdelingsbestuur brengt verslag uit bij de Raad van Beheer.
1.7 Voorstellen, klachten, … worden schriftelijk aan je afdelingsbestuur meegedeeld. Deze worden tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering behandeld.
1.8 Indien je niet akkoord bent met de uitspraak van je afdelingsbestuur kan je steeds je vraag schriftelijk (e-mail) richten aan de Raad van Bestuur met de motivatie waarom je niet akkoord bent.
Art 2: Aansluitingsvoorwaarden
2.1 Elk lidmaatschap moet worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur.
2.2 Toegetreden leden zijn:
1 degenen die daadwerkelijk de aangeboden sporten binnen Team Kempen beoefenen.
2 degenen die een band met de vereniging hebben.
2.3 Toegetreden leden (1) mogen geen enkele activiteit bij een andere gelijkaardige vereniging uitoefenen zonder de uitdrukkelijke en geschreven toestemming van de Raad van Bestuur.
2.4 De leden betalen een jaarlijkse bijdrage. Het bedrag hiervan wordt bepaald door de algemene vergadering.
2.5 Elk lid zal zelf zijn eigen aansluiting in orde brengen op de website van Team Kempen: www.teamkempen.be.
Art 3: Het verloop van de sportieve activiteiten
3.1 De vertrektijden, zoals vermeld op de sportieve kalender, moeten strikt nageleefd worden.
3.2 Enkel indien vooraf verwittigd, zal er maximum 5 minuten gewacht worden.
3.3 Per activiteit zullen steeds één of meerdere wegkapiteins aangeduid worden. De wegkapitein bepaalt het te volgen traject, zorgt ervoor dat de groep veilig het geplande parcours aflegt en dat de richtsnelheid gerespecteerd wordt.
3.4 Ieder lid is verplicht om het verkeersreglement te volgen.
3.5 Bij een clubuitstap geldt de regel ‘Samen uit, samen thuis’.
3.6 De richtsnelheden worden meegedeeld via sociale media of vaste afspraken. Afhankelijk van het parcours en de weersomstandigheden kunnen deze op het moment zelf nog aangepast worden.
3.7 Wanneer een lid of geïnteresseerde sporter zich aansluit bij een groep wordt geacht dat deze dit tempo aankan.
3.8 De leden zijn verplicht solidair te zijn ten opzichte van zwakkere deelnemers. Iedere deelnemer heeft het recht een aanpassing van de snelheid te vragen aan de wegkapitein.
3.9 Indien het voor iemand te snel gaat moet hij/zij zelf het initiatief nemen en vragen om te snelheid aan te passen.
3.10 Om veiligheidsredenen mogen I-pods, mp3-spelers e.d. niet gebruikt worden tijdens de activiteiten.
3.11 Het is verplicht in de clubkledij te sporten tijdens de trainingen en clubuitstappen. Dit geldt ook tijdens de winterperiode.
3.12 Leden dienen zich correct en solidair te gedragen t.o.v. de andere leden. Zowel voor, tijdens als na een activiteit van Team Kempen wordt dit gedrag verwacht.
3.13 Indien een lid of leden zich bezondigen aan één van bovenstaande punten zal door de aanwezige bestuursleden een opmerking gemaakt worden en zullen bij de volgende bestuursvergadering, van geval tot geval, de nodige maatregelen genomen worden. Deze maatregelen worden in de eerste plaats meegedeeld aan de overtreder(s) en ook aan de andere leden.
3.14 Nieuwe leden zijn mogen maximaal 5 keer deelnemen aan trainingen of activiteiten van de club zonder het lidgeld te betalen. Tijdens deze periode doen zij dit op eigen verantwoordelijkheid zodat noch het bestuur, noch de club aansprakelijk kan gesteld worden voor fouten of ongevallen door hen veroorzaakt.
3.15 Clubuitstappen/activiteiten zijn enkel toegankelijk voor clubleden. Niet clubleden betalen een extra onkostenvergoeding buiten de kosten van de uitstap van 30 euro dit voor de algemene kost: organisatie, bus, auto, trainers (opleidingen), begeleiding, enz... .
Art 4: Toevoegingen specifiek voor Cycling
4.1 Tijdens de uitstap wordt er in kettingvorm gereden, waarbij iedereen zicht houdt aan de vooraf gemaakte afspraken. Zij die niet in de kettingvorm rijden blijven achteraan in de groep zitten.
4.2 Bij pech of een ongeval wordt er gezamenlijk gewacht langs de kant van de weg. Men maakt de weg en/of het fietspad vrij.
4.3 Tijdens het rijden van een klassieker of semiklassieker wordt er bij elke bevoorrading gewacht tot de groep terug volledig is. Er kan in verschillende groepen gereden worden, dit wordt bepaald bij de start van de rit. Indien iemand gelost is wegens pech of langere tijd wegblijft, moet hij trachten telefonisch contact te maken met iemand van de aanwezige leden
Art 5: Activiteiten op verplaatsing
5.1 Wanneer er met eigen wagen naar een plaats van vertrek wordt gereden, worden de brandstofkosten gedeeld onder afspraak met elkaar. Bestuurder of eigenaar van de wagen is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan het materiaal van een medepassagier.
5.2 Wanneer er met de clubcamionette naar een plaats van vertrek wordt gereden is de bestuurder niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan het materiaal.
5.3 De clubcamionette gebruiken kan aangevraagd worden aan de Raad van het Bestuur. Deze bepaalt de vergoeding van het gebruik hiervan.
Art 6: Kledij
6.1 Ieder lid moet tijden het seizoen de voorgeschreven clubkledij (broek en trui) dragen tijdens de sportieve activiteiten van Team Kempen.
6.2 Bij regenweer, wanneer het dragen van regenkledij noodzakelijk is, mag van deze regel afgeweken worden. Onder de regenkledij is het dragen van de clubkledij wel verplicht!
6.3 Elk lid is er verantwoordelijk voor dat hij of zij voldoende zichtbaar is bij (vallende) duisternis.
Art 7: Punten
7.1 Er is een puntensysteem voorzien voor al de recreatieve en topatleten. (geen punten voor jeugdleden)
7.2 Er zullen twee puntensystemen zijn:
a sportieve punten
b punten voor evenementen
7.3 Verzamelde punten zijn niet onverdraagzaam aan derden, en zullen ook nooit contant uitbetaald worden.
Sportieve punten
7.4 Sportieve punten (a) spaar je bij elkaar door:
- clubtrainingen
- wedstrijden
- uitslag wedstrijden
7.5 De sportieve punten gelden enkel bij trainingen en wedstrijden die door de club zijn goedgekeurd.
7.6 De sportieve punten moet je zelf invullen in je persoonlijke fiche op onze website: www.teamkempen.be.
7.7 Bij misbruik van het invullen van deze punten heeft de Raad van Bestuur de machtiging om je totale puntenscore te herleiden tot 0 punten.
7.8 De sportieve punten kunnen ingeruild worden voor clubtextiel.
7.9 Een lid kan slechts punten verdienen bij een activiteit wanneer deze in de clubkledij afgewerkt wordt.
7.10 Bij een training dient minimaal ¾ van de activiteit afgewerkt te worden om aanspraak te maken op de punten.
7.11 Een wedstrijd dient volledig afgewerkt te worden om hiervoor punten te kunnen verdienen.
Punten voor evenementen
7.12 Punten voor evenementen (2) spaar je bij elkaar door:
 • opstellen evenementen
 • meehelpen op het evenement
 • opruimen evenementen

7.13 Punten voor evenementen kunnen enkel gespaard worden op evenementen waar Team Kempen aan meewerkt.
7.14 Punten voor evenementen worden door de Raad van Bestuur ingevuld in je persoonlijke fiche. Je kan ten alle tijden je puntensaldo nakijken op onze website: www.teamkempen.be.
7.15 De punten voor evenementen kunnen ingeruild worden voor:

 • clubtextiel
 • aankoop materialen bij clubsponsors (mogelijke aankopen eerst melden via een e-mail aan de voorzitter, voorzitter@teamkempen.be, die zijn akkoord moet geven)
 • clubstages, clubuitstappen, … georganiseerd door je afdelingsbestuur

Jeugdtrainers

7.16 voor elke training zal een trainer 5 punten krijgen als onkosten,
deze punten kunnen ingeruild worden voor clubkleding Team Kempen.

7.17 Jeugdtrainers
worden aangesteld door het jeugdbestuur, deze lijst voorleggen aan het
hoofdbestuur ter goedkeuring.

7.18 er kunnen per training max 4 trainers punten krijgen een
Hoofdtrainer en Ass. trainers

Groep 1: Miniemen/Aspiranten

Groep 2: Nieuwelingen/Junioren

7.19 indien meerdere trainers nodig/vereist zijn zal het aanwezige
jeugdbestuur zijn goedkeuring moeten geven.

7.20 de verantwoordelijke per groep zal de aanwezigheidslijst elke maand
door naar
info@teamkempen.be

Uitzonderlijke prestaties

7.
21 Leden die
zich wagen aan uitzonderlijke prestaties kunnen hiervoor een dossier indienen
bij hun afdelingsbestuur, die dit eerst moet beoordelen en doorverwijzen naar
de Raad van Bestuur.

7.22 Mogelijke tussenkomsten zijn: 

 • materiaal 
 • financieel 
 • logistiek
 • ...

7.23. Indien een lid zijn
lidmaatschap bij Team Kempen niet hernieuwd zullen alle positieve punten
saldo's verwijderd worden, alle negatieve punten moeten voldaan worden je zal
hier een factuur van ontvangen als openstaande schuld tegenover Team Kempen.

7.24 Je kan enkel punten verzamelen als je al je verplichtingen tegenover Team Kempen hebt voldaan, (jaarlijks lidgeld, aansluiting bond,...).

Art 8: Sponsors en partners

8.1 Team Kempen kan rekenen op heel wat financiële en materiële
sponsors. Elk lid dient zich steeds respectvol te gedragen tegenover deze
partners.

8.2 Leden van Team Kempen kunnen op vertoon van hun lidkaart speciale voorwaarden
krijgen bij verschillende partners. Het lid dient deze voor te kunnen leggen om
van de gunstvoorwaarden te genieten.

8.3 Bij verlies van een lidkaart dient een vergoeding van 10,00 euro betaald te
worden voor de bijhorende administratieve kosten.

Art 9: Administratieve verplichtingen

9.1 Je bent pas lid als het jaarlijks lidgeld, bepaald door de algemene
vergadering, betaalt is.

9.2 De bestuursleden van Team Kempen kunnen niet aansprakelijk gesteld worden
voor ongevallen, van welke aard ook, die zich zouden voordoen tijden de
activiteiten die door de club georganiseerd worden.

9.3 De aangesloten leden zijn verzekerd via de aangesloten bonden. De eigen
schade aan materiaal en/of kledij is niet gedekt, en vormt een risico voor de
deelnemer.

9.4 Geen enkel aangesloten lid mag handelingen noch uitspraken veroorloven
welke schadelijk zijn voor Team Kempen, zijn bestuurders, aangesloten leden en
sponsors in de brede zin van het woord, inclusief sociale media. Indien een lid
zich hier schuldig aan maakt kan het onmiddellijk geschorst of uitgesloten
worden voor al de activiteiten van Team Kempen.

9.5 Er mogen geen stimulerende middelen gebruikt worden, bij constatatie van
gebruik kan het overtredend lid onmiddellijk geschorst worden door de Raad van
Bestuur.

9.6 De Raad van Bestuur kan dit huisreglement aanpassen en volgens goeddunken
toepassen.

9.7 Alle situaties waarin dit reglement niet in voorziet zullen behandeld
worden op het afdelingsbestuur, die de uitspraak meedeelt aan de Raad van
Bestuur.

9.8 Al de rechten van foto's en artikels die verschijnen op Team Kempen
website en de sociale media van Team Kempen blijven eigendom van Team Kempen.

9.9 Team Kempen mag vrijblijvend al hun foto's publiceren op hun website
en sociale media zonder toelating van hun leden.
PRIVACYVERKLARING: TEAM KEMPEN vzw

Art 10: AVG
“Algemene Verordening Gegevensbescherming”

Team Kempen hecht veel waarde aan het feit dat je
persoonsgegevens worden beschermd (en dat je privacy wordt gerespecteerd).

 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante
informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles
aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens.

Team Kempen houdt zich in alle gevallen aan de
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

10.1 Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
  verstrekt. De doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy
  verklaring;

 • de verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke
  minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking
  van je persoonsgegevens;

 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
  van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
  uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen
  en deze respecteren. 
   

Als Team Kempen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je
persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacy verklaring, of in
algemene zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit
via onderstaande contactgegevens:

 

Team Kempen vzw

Tijl en Nelestraat 49 b5

2300 Turnhout
  info@teamkempen.be 


10.2 Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Team Kempen verwerkt ten behoeve van de volgende
doeleinden en rechtsgronden :

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Team Kempen;
 • Om nieuwsbrieven en uitnodigingen (mits toestemming) te ontvangen;

 • Opdat we subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting) kunnen bekomen;

 • Om sponsoring te bekomen.

Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende
persoonsgegevens van je vragen (en opslagen) (verzamelen) (verwerken) :

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail,
  rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit,
  gezondheidsverklaring, resultaten en straffen.

 • Te contacteren bij ongeval : naam en telefoonnummer

 • Team Kempen is aangesloten bij:

Cycling Vlaanderen

VTDL Vlaamse Triatlon en Duatlon Liga

  • Je moet jezelf aansluiten bij de
   Federatie/bond

   • Fietsen:
    Cycling Vlaanderen

   • Tri &
    Duatlon: VTDL

  • Je medisch dossier moet rechtstreeks
   naar de federatie/bond gestuurd worden.

  • Team Kempen beschikt zodoende niet
   over medische dossiers.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de
doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

10.3 Verstrekking aan derden.

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien
dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk, …);

 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

 • het bekomen van sponsoring;

 • het bekomen van subsidies;

 • het registreren van leden bij Team Kempen, Cycling Vlaanderen, Vlaamse Triatlon en
  Duatlon Liga en Sportdienst stad Turnhout

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen
waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen
(verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging
van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door je verstrekte
gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit
wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie
in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een
dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht
deze gegevens af te geven.

 
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien
je ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze
toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de
rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken
geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van
minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke
toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 
Het online aansluiten van een minderjarige kan/mag enkel
gebeuren door de ouder of de wettelijke vertegenwoordiger.

 

10.4 Bewaartermijn

De federatie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De
gegevens worden niet langer dan 3 jaar bewaard na je ontslag uit Team Kempen
tenzij de gegevens nodig zijn voor statistische doeleinden.

 

10.5 Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben
we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Team Kempen van gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden
  aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar
  aanleiding toe is;

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke
  of technische incidenten;

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
  persoonsgegevens.

10.6 Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de
persoonsgegevens welke wij van je ontvangen hebben. Je gegevens verwijderen
tijdens je lidmaatschap kan niet. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je
contact met ons kan opnemen. (om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij
vragen om je te identificeren). Tevens kan je bezwaar (verzet) maken tegen de
verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één
van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door je verstrekte gegevens
door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van je direct aan een
andere partij. 

 

10.7 Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij
je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een
klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit te Drukpersstraat 35
– 1000 Brussel, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

10.8 Wijziging privacy statement

Team Kempen kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een
aankondiging doen op onze website. 


10.9 Gebruik van de website

Door gebruik te maken van deze website aanvaardt de gebruiker de volgende
gebruiksvoorwaarden:
 

 1. Wij behouden het recht de gebruiksvoorwaarden voor deze website te wijzigen zonder
  voorafgaande kennisgeving aan de gebruikers. Het verder gebruik van de website
  wordt aanzien als een aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden.

 2. Wij behouden ons het recht om de
  inhoud van deze website te veranderen, te onderbreken, stop te zetten of
  slechts gedeeltelijk of beperkt toegankelijk te stellen, zonder voorafgaande
  verwittiging van de gebruiker.

 3. Wij kunnen in geen enkel geval
  verantwoordelijk gesteld worden voor onder andere de wijziging van de
  gebruiksvoorwaarden, de inhoud van de website, de verandering van deze inhoud,
  de onderbreking of de stopzetting van de website, de beperkte toegang tot de
  website.
  wij geven geen waarborg voor de
  volledigheid, het actueel zijn, noch de juistheid van de verstrekte informatie.
  Wij geven geen waarborg dat het gebruik van deze website vrij zou zijn van
  virussen en andere schadelijke elementen of programma’s, en niet voor het feit
  dat de koppelingen via deze website naar andere websites, vrij zou zijn van
  virussen en andere schadelijke elementen of programma’s, en wijzen
  desbetreffend eveneens alle verantwoordelijkheid en schade van de hand.  

 4. De link naar andere websites houdt
  geen aanbeveling of garantie in met betrekking tot deze andere websites.

 5. De gebruiker zal ons vrijwaren
  tegen iedere vordering, die door een derde zou worden ingesteld op basis van
  verkeerde informatie die door de gebruiker zou worden verstrekt op basis van
  onze website en het gebruik ervan (met inbegrip van de links naar andere
  websites). Indien het gebruik van deze website of delen daarvan slechts
  mogelijk is met een wachtwoord dan is de gebruiker zelf verantwoordelijk voor
  het gebruik van en het geheimhouden van dit wachtwoord.
  Elk misbruik bij het gebruik van deze website kan
  aanleiding geven tot het beëindigen van het recht op toegang, onverminderd ons
  recht op schadevergoeding.

 6. De inhoud van deze website, met
  inbegrip van de logo’s, de lay out, de iconen, afbeeldingen, foto’s, film,
  audio, tools, plannen, digitale downloads en software, is en blijft onze
  uitsluitende eigendom. De gebruiker verplicht er zich toe deze elementen geheim
  te houden en in geen enkel geval te verspreiden of publiek te maken.

 7. Deze gebruiksvoorwaarden doen
  geenszins afbreuk aan onze algemene privacy voorwaarden, waarmee ze één geheel
  uitmaken. Door gebruik te maken van deze site aanvaardt de gebruiker eveneens
  onze algemene privacy voorwaarden.

 8. In geval persoonlijke gegevens en
  informatie wordt gevraagd, worden deze gegevens behandeld in overeenstemming
  met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
  De gegevens worden enkel gebruikt om de gevraagde diensten te kunnen uitvoeren.
  De gegevens kunnen steeds opgevraagd worden, verbeterd of gewijzigd.

 9. De gebruiker aanvaardt dat digitale communicatie zoals e-mails en gegevens van het informaticasysteem als
  bewijsmiddel kunnen dienen.

 10. Voor geschillen, voortkomend uit
  het gebruik van deze site en/of enig gegeven dat er op staat, zal Belgisch
  recht van toepassing zijn, en de rechtbanken Turnhout uitsluitend bevoegd zijn

10.10 Sociale media:

 • Team Kempen heeft volgende facebookpagina’s
  en zal deze gebruiken voor algemene info: 
 •                       https://www.facebook.com/teamkempenjeugd/ 

  Team Kempen heeft het recht om openbare publicaties (tekst en beeld) te posten op:

 • Publiceren info op de openbare websites en facebookpagina’s
  • algemene clubinfo
  • meldingen trainingen
  • uitslagen wedstrijden/koersen
  • wedstrijdverslagen 
  • melding evenementen bv club dag, sportbeurs, enz.…
  • kalenders: Jeugd, Cycling, Multi-Sport 
   • trainingen
   • wedstrijden
   • evenementen
  • beeldmateriaal (foto’s en video’s)
   • trainingen
   • wedstrijden/koersen
   • podium
   • sfeerfoto’s
   • club dag
   • promo stand bv sportbeurs
   • evenementen
   • ...

 • Indien je niet herkenbaar gepubliceerd wil worden kan je een mailsturen naar
   info@teamkempen.be zodat wij je foto/video/naam kunnen verwijderen of onherkenbaar maken,
  van de desbetreffende publicatie.


 • Team Kempen heeft volgende gesloten groepen;
    
  • Cycling Team Kempen:

https://www.facebook.com/groups/1724023457825830/


  • Tri en Duatlon Team Kempen:  

https://www.facebook.com/groups/637018923107459/

 

 • Bij de gesloten groepen moet je je persoonlijk aanmelden.
  • Deze gesloten groepen dienen om volgende gegevens te delen;
   • Trainingen
   • Uitstappen
   • Wedstrijden
   • Koersen
   • Club info
   • Wedstrijdverslagen
   • Vragen leden
   • Delen van beeldmateriaal (foto’s en video’s)
    • Wedstrijden
    • Trainingen
    • Uitstappen 
    • Gerelateerde foto’s & video’s
     • Na trainingen
     • ...

  • Indien je geen deel meer wenst uit te maken
   van de gesloten groepen kan je je gewoon zelf afmelden.

  • Indien je ongeoorloofde publicaties plaatst
   in de besloten groepen kunnen de beheerders je verwijderen en indien
   nodig blokkeren uit de groep. 

10.11 Intellectuele eigendom
 

 • Al het tekst- en
  beeldmateriaal
  dat verspreid wordt via Team Kempen is beschermd door
  intellectuele rechten die toebehoren aan Team Kempen of derden. Deze
  bepaling geldt ook voor de inhoud en de structuur van de onderliggende
  database en alle andere bestanddelen (software, domeinnamen, merken,
  logo's, ...) van de websites of andere toepassingen die Team Kempen
  aanbiedt. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de
  rechthebbenden aan Team Kempen gerelateerde informatie of elementen op te
  slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, gratis of tegen
  betaling te distribueren of te verzenden op een wijze die indruist tegen
  de intellectuele eigendomsrechten
  .